ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία SAKOS δημιουργεί προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες υψηλών επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών, με κύριο στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού εφαρμόζεται ένα Σύστημα Ολικής Ποιότητας, που περιλαμβάνει όλες τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες της Επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτού του συστήματος εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης, συντήρησης και βελτιώσεις με δυνατότητα αναθεωρήσεων και ανασκοπήσεων, ώστε σε κάθε χρονική περίοδο να εξασφαλίζεται η επάρκεια και αποτελεσματικότητα του. Εξασφαλίζεται έτσι η μείωση του κινδύνου παροχής ελαττωματικής υπηρεσίας ή προϊόντος και η άμεση συμμόρφωση των ενδεχομένων αστοχιών παραγωγής.

Για αυτό το σκοπό έχει στην διάθεση της το κατάλληλο προσωπικό, ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι κατάλληλες διαδικασίες και παρέχεται η απαραίτητη εκπαίδευση και οι πόροι ώστε η συμμόρφωση προς την ποιότητα να είναι διαρκής και απρόσκοπτη. Η τήρηση της Πολιτικής Ποιότητας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους της εταιρείας, τους προμηθευτές της και γενικά όσους έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με αυτήν. Θεωρείται τέλος απαραίτητο να τονιστεί ότι η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

Το Σύστημα Ποιότητας της SAKOS
είναι εναρμονισμένο από τον Μαίο  του 2010
με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008.

Το Σύστημα Ποιότητας της SAKOS
είναι εναρμονισμένο από τον Ιούλιο του 2018
με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015.

Η εταιρεία μας εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων και των περιβαντολλογικών απαιτήσεων,είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο «ΟΚ COMPOST», έχοντας πλέον την δυνατότητα, να παράγουμε προϊόντα με πολυμερικά υλικά βασισμένα στο άμυλο PLA